sa loob

Iniwan niyang nakabukas ang pinto.
Marahil dahil inisip niyang mas magiging madali
ang pagtakbo palabas sakaling kailanganin.
O baka iniwan niya dahil hindi naman niya ito naisip.
Siguro.
Nasa loob na siya.
Kinakabahan, oo, pero nagingibabaw ang mahapding pananabik.
Gaya ng inaasahan niya, agad na nasanay ang mga mata niya sa dilim.
At tinanggap siya ng kadiliman, kaya’t naroon siyang di namamalayan.
Mga ilang hakbang pa naaninag na niya
ang marahang paghinga ng dibdib ng lalaki.
Naririnig niya ito…ang hininga nito.
Naaamoy niya ito… ang balat nito.
Nalalasahan niya ito… ang pawis nito.
Nararamdaman niya ito… ang init nito.
At napuno nga siya ng pagkanaririto nito.
Mistulang hinahatak siyang papalapit dito.
Ang kanyang pandama at isip ay nagsanib.
Dahan-dahan siyang lumapit na may tiyak at sukat na hakbang.
Nakatayo ngayon sa gilid ng kama,
ang kanyang mga mata ay nagdiwang sa hugis ng mukha nito.
Kay ganda ngang nilalang!
puno ng lahat ng kanyang pangangailangan…
ng lahat ng kanyang pinagnanasaan… at oo, ng lahat ng kanyang minamahal.
Subalit,  puno rin ng lahat ng kanyang kinasusuklaman.
Naghintay siya.. at ayaw niyang ginagawa ito.
Pero narito siya ngayon, at kay tagal niya itong hinintay, masyado nang matagal…

Humihinga siya ngunit hindi gumagalaw, nakatitig dito, naghihintay bagaman hindi na makapaghintay.

Ang lalaki nga ay gumalaw, bumaling, at naalimpungatan na may tao sa silid, nagmulat ng mga mata.

Nang nakatiyak siyang nakilala na siya nito, iniangat niya ang kanyang kamay
at itinarak ang punyal kung saan niya ito hinahangad na magtungo.
Pinadaloy niya rito ang lahat ng kanyang pagmamahal at pagkamuhi,
isinaksak ng buong lakas at ng buong puso.

Nasa loob na siya.

Mahigpit ang kapit niya sa punyal at hindi siya natinag, kahit pa nakatingin ang lalaki sa kanya..
titig na may pinaghalong pagtatanong, pagmamakaawa, at pag-unawa.

Sa loob… sa kaloob-looban nga.

Oo, sa loob.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: