siyanga?

prinsesa bang matawag

kung walang korona?

artista bang masasabi

kung walang pelikula?

kahit gaano pa kamura,

di na mabebenta

ang birong di nakakatawa.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: