Monthly Archives: May 2015

puwang VIII

Batid ko.
Basa ko sa titig mo.
Malagkit ang tingin,
pagluha’y kimkim.

Batid ko.
Dinig ko sa tinig mo.
Matamis ang salita,
kay lumbay ng diwa.

Batid ko.
Dama ko sa bisig mo.
Mahigpit ang yapos,
sa pagsuyo kapos.

Batid ko
ang kulang.
Di mo man aminin.
Batid ko
ang puwang.
Kayanin sanang mapunan.
Kahit panandalian.


ibaon

Ibaon.
Itong tinik.
Damhin
ang hapdi
ng maiwan.

Ibaon.
Itong pako.
Tiisin
ang sakit
ng maghintay.

Ibaon.
Itong punyal.
Lubusin
ang kirot
ng umasa.

Ibaon.
Itong sibat.
Tanggapin
ang hapis
ng mabigo.

Huwag na
muling hugutin.
Limutin.
Ibaon.