Tag Archives: confusion

Kung paanong manlihis ang kirot

Ang pagkatuliro ay hahampas

na sintindi ng marahas na alon,

pupunitin ang iyong ulirat

at aanurin ang mga pilas papalayo

hanggang sa ikalunod mo

ang pagkukumahog na mahagilap

ang mga retaso ng iyong diwang gula-gulanit.

#kirotsapagkaabo

Photo: https://m.facebook.com/cornycopiabyiris/


How Pain Disorients

Panic thrashes as a violent tsunami tearing apart the remainder of your tattered coherence, then washes away the shreds in all directions and you drown in your desperate attempt to retrieve your amputated parts.