Tag Archives: deception

huwag kang papayag

huwag kang papayag

na suwagin ka ng kambing

upang makaalpas sa iyong tulay

at manginain sa luntiang damo

sa kabilang ibayo.

ang patawirin at paglaanan

ng sariwang parang

ay ang karapat-dapat na tupa.

sakaling malinlang ka ng kambing

na nagpapanggap na tupa,

at mahulog ka,

narito ako sa silong

handang gamutin

ang mga galos at pilay

na natamo sa iyong pagbagsak.